امید فراغت، روزنامه‌نگار، احضار، بازداشت و تهدید شد

امید فراغت، روزنامه‌نگار ساکن کرج، روز شنبه ۲مارس۲۰۲۴ (۱۲اسفند۱۴۰۲)، پس از احضار تلفنی به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و حضور او در این نهاد، بازداشت، تهدید و پس از ساعتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به گفته منابع دفاع از جریان آزاد اطلاعات، امید فراغت طی روزهای نهم و دوازدهم اسفند، دو بار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج احضار شد، در بار دوم و پس از حضور این روزنامه‌نگار در این نهاد، مورد بازجویی قرار گرفت و تهدید شد در صورت فعالیت در فضای مجازی بازداشت خواهد شد. 

امید فراغت، به «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی متهم شده است. به گفته منابع آگاه، او با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه موقتا آزاد شده است؛ وثیقه‌ای که ابتدا «فیش حقوقی» تعیین شد با این حال نظر بازپرس پس از ساعتی تغییر کرد و این‌بار شرط آزادی امید فراغت را «سندی شش‌دانگ» معرفی کرد.

بازپرس پرونده همچنین با صدور قرار «نظارت قضایی»، امید فراغت را به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد. این قرار فراقضایی درحالی صادر شد که اساسا دادسرا و بازپرس وظیفه تعیین مجازات ندارد و از قرار نظارت قضایی به عنوان مجازات استفاده شد.